Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 1672/85 z dnia 19 czerwca 1985 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące pomocy w odniesieniu do sezonowego wypasu owiec, kóz i bydła w Grecji