Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-103/19, T-110/19 έως T-113/19 και T-116/19 έως T-124/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Απριλίου 2020 — Mende Omalanga κ.λπ. κατά Συμβουλίου