Komission delegoitu asetus (EU) 2020/473, annettu 20 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä unionin pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskeviin tietokantoihin liittyvien vaatimusten osalta