Rozporządzenie Rady (Euratom, EWWIS, EWG) nr 680/87 z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 ustanawiające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy