Mål T-299/18: Tribunalens dom av den 13 juni 2019 — Strabag Belgium mot parlamentet (Offentlig upphandling av byggentreprenader — Upphandlingsförfarande — Byggentreprenader för Europaparlamentets byggnader i Bryssel — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud och att tilldela andra anbudsgivare kontraktet — Onormalt lågt anbud — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning)