Sprawa T-299/18: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. — Strabag Belgium/Parlament (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Ogólne roboty budowlane w budynkach Parlamentu w Brukseli — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innym oferentom — Oferta rażąco niska — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)