Zaak T-299/18: Arrest van het Gerecht van 13 juni 2019 — Strabag Belgium/Parlement („Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken — Aanbesteding — Werkzaamheden door een algemene aannemer aan de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan andere inschrijvers — Abnormaal lage offerte — Beroep tot nietigverklaring — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid — Motiveringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling”)