Дело T-299/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — Strabag Belgium/Парламент (Обществени поръчки за строителство — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Строителни работи от общ изпълнител за сградите на Европейския парламент в Брюксел — Отхвърляне на офертата на един оферент и възлагане на поръчката на други оференти — Оферта с необичайно ниска стойност — Жалба за отмяна — Необжалваем акт — Недопустимост — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)