Κανονισμός (EOK) αριθ. 1192/80 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1980 για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών «περί τροποποιήσεως της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας προς το σκοπό προσαρμογής ορισμένων δασμολογικών περιγραφών»