Решение на Съда (четвърти състав) от 11 октомври 2007 г. Решение на Съда (четвърти състав) от 11 октомври 2007 г.#Erika Waltraud Ilse Hollmann срещу Fazenda Pública.#Искане за преюдициално заключение: Supremo Tribunal Administrativo - Португалия.#Пряко данъчно облагане - Облагане на печалба, получена при прехвърляне на недвижим имот - Свободно движение на капитали - Данъчна основа - Дискриминация - Съгласуваност на данъчната система.#Дело C-443/06.