Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/951 z dnia 11 czerwca 2021 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2021