Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1068 av den 15 maj 2020 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (Text av betydelse för EES)