2014/687/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  26. septembra 2014 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky [oznámené pod číslom C(2014) 6750] Text s významom pre EHP