Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσπόζουσων θέσεων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με προσχέδιο απόφασης στην Υπόθεση AT.39924 — Παράγωγα επιτοκίων σε ελβετικά φράγκα (Bid Ask Spread Infringement) — Εισηγητής: Κάτω Χώρες