Epichirisseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e.a. / Conseil$