TITJUR Postanowienie Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 7 września 2005 r. # Siegfried Krahl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy - Skarga wniesiona po terminie - Niedopuszczalność. # Sprawa T-358/03. Krahl przeciwko Komisji