TITJUR Opinia rzecznika generalnego Van Gerven przedstawione w dniu 29 czerwca 1989 r. # Torfaen Borough Council przeciwko B & Q plc. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cwmbran Magistrates' Court - Zjednoczone Królestwo. # Swobodny przepływ towarów. # Sprawa C-145/88. B & Q