Pisemne zapytanie P-1003/06 skierowane przez: Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) do Komisji. koordynatorów TEN-T