Pisemne zapytanie P-2783/06 skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji. sprawozdania Rady Europy w sprawie nielegalnych ośrodków zatrzymań i lotów CIA w Unii Europejskiej