Υπόθεση C-164/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 25ης Ιουλίου 2018 [αίτηση του Supreme Court (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Edel Grace, Peter Sweetman κατά An Bord Pleanala [Προδικαστική παραπομπή — Περιβάλλον — Οδηγία 92/43/ΕΚ — Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας — Άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4 — Εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίου ή έργου σε προστατευόμενο τόπο — Σχέδιο ή έργο το οποίο δεν συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση του τόπου ούτε είναι αναγκαίο για αυτήν — Έργο κατασκευής αιολικού πάρκου — Οδηγία 2009/147/ΕΚ — Διατήρηση των άγριων πτηνών — Άρθρο 4 — Ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) — Παράρτημα Ι — Βαλτόκυρκος (Circus cyaneus) — Κατάλληλος οικότοπος μεταβαλλόμενος με την πάροδο του χρόνου — Προσωρινή ή οριστική μείωση της εκτάσεως χρήσιμων εδαφών — Μέτρα τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο έργο και έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσο διαρκεί το έργο, η έκταση που προσφέρεται, στην πράξη, ως φυσικός οικότοπος του είδους δεν θα μειωθεί, και μάλιστα θα αυξηθεί]