Sprawa C-353/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/54/WE — Brak transpozycji w przepisanym terminie)