Pisemne zapytanie E-1221/06 skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Rady. powiadamiania o naruszeniach w zakresie ochrony środowiska naturalnego