Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4479 — News Corporation/Jamba/Ojom) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG