TITJUR Milac Opinia rzecznika generalnego Capotorti przedstawione w dniu 11 kwietnia 1978 r. # Milac, Groß- und Außenhandel Arnold Nöll przeciwko Hauptzollamt de Sarrebruck. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht des Saarlandes - Niemcy. # Sprawa 131/77.