Komisijas Direktīva 98/19/EK (1998. gada 18. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevāmDokuments attiecas uz EEZ