Pisemne zapytanie E-2811/06 skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji. oznakowania i stosowania syntetycznych nanocząsteczek w filtrach przeciwsłonecznych i kosmetykach