Wyrok Trybunału (pełny skład) z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie C-42/01: Republika Portugalska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Wspólnotowa kontrola koncentracji przedsiębiorstw — Art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw — Ochrona przez Państwa Członkowskie uzasadnionych interesów — Właściwość Komisji)