Дело T-628/18: Решение на Общия съд от 7 октомври 2019 г. — E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry („fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre“) („Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „Caprice“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“)