Υπόθεση C-807/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 26ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Sofiyski rayonen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — διαδικασία που κίνησαν οι «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Άρθρα 3 και 6 έως 8 – Οδηγία 2008/48/ΕΚ – Άρθρο 22 – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Αυτεπάγγελτη εξέταση από το εθνικό δικαστήριο – Εθνική διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής)