Sprostowanie do pomocy państwa — Republika Czeska — Pomoc państwa C 27/04 (ex CZ 49/03) — Agrobanka Praha, a.s./GE Capital Bank, a.s. — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Dz.U. C 292 z 30.11.2004)