Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 991/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 168 z 30.6.2005)