Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 190/2014, της 25ης Σεπτεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος XI (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και κοινωνία της πληροφορίας) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2015/1258]