Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την τροποποίηση του προγράμματος εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2019-2022) 2020/C 193/05