Vec T-9/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. júna 2017 – Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva vyobrazujúci tri plechovky — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Osobitý charakter — Odlišný celkový dojem — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Skupina výrobkov predstavujúca jednotný predmet — Rozsah opisu zapísaného dizajnu Spoločenstva — Povinnosť odôvodnenia — Zámena účastníka konania“)