Υπόθεση T-9/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Ιουνίου 2017 — Ball Beverage Packaging Europe κατά EUIPO — Crown Hellas Can (μεταλλικά κουτιά ποτών) [Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία για την κήρυξη της ακυρότητας — Καταχωρισθέν κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει τρία μεταλλικά κουτιά ποτών — Προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγος κηρύξεως της ακυρότητας — Εξατομικευμένος χαρακτήρας — Διαφορετική συνολική εντύπωση — Άρθρο 6 και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (EK) 6/2002 — Σύνολο που αποτελεί ένα ενιαίο αντικείμενο — Περιεχόμενο της περιγραφής του καταχωρισθέντος κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Υποκατάσταση διαδίκου]