Steinhauser Opinia rzecznika generalnego VerLoren van Themaat przedstawione w dniu 30 kwietnia 1985 r. # P. Steinhauser przeciwko Ville de Biarritz. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal administratif de Pau - Francja. # Sprawa 197/84. TITJUR