Sprostowanie do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy podpisanego w Rzymie dnia 29 października 2004 r.(Dz.U. C 310 z 16.12.2004)