Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawach połączonych C-226/04 i C-228/04 (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale amministrativo regionalne del Lazio): La Cascina Soc. coop. arl i in. przeciwko Ministero della Difesa i. in. oraz Consorzio G. f. M przeciwko Ministero della Difesa i. in. (Zmówienia publiczne na usługi — Dyrektywa 92/50/EWG — Artykuł 29 akapit pierwszy lit. e) i f) — Zobowiązania usługodawców — Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków)