Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4069/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1981/82 ustalające listę regionów Wspólnoty, w których pomoc produkcyjna w odniesieniu do chmielu jest przyznawana wyłącznie uznanym grupom producentów