Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 303/14/KOL av den 15 juli 2014 om att låta Norge avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66n i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, i dess ändrade lydelse) [2015/1945]