Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 303/14/COL z 15. júla 2014, ktorým sa Nórsku povoľuje výnimka z niektorých spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti podľa článku 14 ods. 6 aktu uvedeného v bode 66n prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien] [2015/1945]