EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 303/14/COL (2014. gada 15. jūlijs), ar ko Norvēģijai atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar 14. panta 6. punktu tiesību aktā, kurš minēts XIII pielikuma 66.n punktā Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK, kurā veikti grozījumi) [2015/1945]