2014 m. liepos 15 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 303/14/COL, kuriuo, remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo XIII priedo 66n punkte nurodyto teisės akto (2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, su pakeitimais) 14 straipsnio 6 dalimi, Norvegijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių [2015/1945]