EFTA järelevalveameti otsus nr 303/14/COL, 15. juuli 2014, millega lubatakse Norral teha erandeid teatavatest ühistest lennundusohutuseeskirjadest vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa punktis 66n osutatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, 20. veebruar 2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, muudetud) artikli 14 lõikele 6 [2015/1945]