Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 303/14/COL, της 15ης Ιουλίου 2014, με την οποία εξουσιοδοτείται η Νορβηγία να παρεκκλίνει από ορισμένους κοινούς κανόνες ασφάλειας της αεροπορίας δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 6 της πράξης που αναφέρεται στο σημείο 66ιδ του παραρτήματος XIII της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε] [2015/1945]