Решение (ЕС) 2020/848 на Съвета от 16 юни 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните средства към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 и 152 на ООН, по отношение на предложенията за промени в глобални технически правила № 3, 6, 7, 16 и 19, по отношение на предложението за изменения на Консолидирана резолюция R.E.3 и по отношение на предложенията за пет нови правила на ООН във връзка с безопасността, емисиите и автоматизацията в областта на моторните превозни средства