2012/75/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie uznania Ghany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 616) Tekst mający znaczenie dla EOG