Wyrok Trybunału z dnia 2 lutego 1988 r. # Bruno Barra przeciwko państwu belgijskiemu i Ville de Liège. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de première instance de Liège - Belgia. # Niedyskryminacja. # Sprawa 309/85. TITJUR Barra i in.