Υπόθεση C-799/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Okresný súd Košice I (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — NI, OJ, PK κατά Sociálna poisťovňa (Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2008/94/ΕΚ – Άρθρα 2 και 3 – Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη – Έννοιες των «ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών» και της «αφερεγγυότητας του εργοδότη» – Εργατικό ατύχημα – Θάνατος του εργαζομένου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Είσπραξη της απαιτήσεως από τον εργοδότη – Αδυναμία εισπράξεως – Οργανισμός εγγυήσεως)