Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 2020/C 407/09